Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Herøy VGS > Reglar-forskrifter > Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan 2019-2021 

Herøy vidaregåande skule 

Styrande for utarbeiding av handlingsplanen:

- Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

- Oppdragsavtale for Herøy vidaregåande skule for skuleåra 2019-2021

- Resultat frå Hjernen og hjertet

  STRUKTURKVALITET

Resultatmål:

- Skulen skal tilby relevante programområde for elevane og næringslivet i inntaksregionen.

- Dei elevane som ønskjer det får lærekontrakt etter vg2.

- Elevane skal ha tilgang på nødvendige eksterne hjelpeinstansar.

- Elevane skal ha kvalifiserte og kompetente lærarar i alle fag.

Tiltak:

- Samarbeide godt med ungdomsskulane i rådgjevingsarbeidet - Vere aktive i foreldresamarbeidet.

- Samarbeide godt med næringsliv, opplæringskontor og formidlingskoordinator.

- Oppretthalde godt samarbeid med kommunale tenester som helsesøstertenesta og ev. andre.

- Legge til rette for fagleg fornying og vidareutdanning.

 

   
   
 
  PROSESSKVALITET

Resultatmål:

- Elevane skal få god undervegsvurdering som er godt dokumentert i Skolearena.

- Elevane skal møte tydelege og samkøyrde lærarar som har felles forståing for godt læringsmiljø og reglar i skulekvardagen.

- Elevane skal få undervisning av høg kvalitet i alle fag og som er tilpassa elevane sine føresetnader.

- Alle elevane har rett på eit godt og trygt skulemiljø (Opplæringslova §9A).

- Kompetansen i digitale ferdigheiter skal aukast både hos elevar og lærarar.

- Elevane skal få godt kjennskap til lokalt arbeids- og samfunnsliv.

- Ikkje tilfredsstillande resultat i elevundersøkinga må forbetrast.

Tiltak:

- Vidareføre arbeidet med klargjering av læringsmål, eigenvurdering, fagsamtalar og dokumentasjon.

- Klasselærarmøta må følgje opp dei felles klassereglane som er utarbeidde, og arbeide vidare saman med elevane om reglar for klassemiljøet.

- Skulen må utarbeide ein standard for kva ein meiner med omgrepet god undervisning og sikre at elevar og lærarar vert involverte i dette arbeidet.

- Utarbeide og implementere rutinar som stettar krava i lova.

- Skulen tek del i fylket si satsing på IKT-plan og følgjer dette opp lokalt.

- Arbeide for at elevane får relevant praksis og kunnskap om arbeidslivet og lokalsamfunnet.

- Skulen må i større grad involvere dei tilsette i evalueringa av resultata i Hjernen og hjertet og i oppfølgingsarbeidet.

   
   
 
   RESULTATKVALITET
Resultatmål: Tiltak:
- Minst 80% gjennomføring på vg1- og vg2-nivå, og på påbygging.

- Endå tidlegare innsats når ein ser fråværet vert høgt.

- Ha gode rutinar for å «jakte» på ståkarakter i fag der det er fare for stryk.

- Rådgjevingstenesta må hjelpe eleven til realistiske og motiverande val.