Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Herøy VGS > Reglar-forskrifter > Handlingsplan

Handlingsplan

Handlingsplan 2015-2016

 

Herøy vidaregåande skule

 

 

 

Styringsområde 1: Tilpassa opplæring som grunnlag   for meistring
  Tiltak /   gjennomføring (korleis)
1.1 Vurdering for   læring
 • Halde fram-  og vidareutvikle skulen sitt opplegg for vurdering for læring. Fokus på auka bevisstgjering hjå eleven når det gjeld læring og eigenvurdering. Vurdering / vurdering for læring skal vere tema i samarbeidstida..

 

1.2 Kartlegging av   elevane sin basiskompetanse   som   grunnlag for meistring i fag
 • Kartlegging av elevane sine grunnleggande ferdigheiter ved skulestart. Nasjonale kartleggingsprøver i engelsk, rekning og lesing skal gjennomførast i vekene 35 /36
 • Nytte resultatet av kartleggingsprøvene ved skolestart til å gi elevar med faglege vanskar eit tilbod for å kunne oppnå ståkarakter i fag. Dette skal vere tema på klasselærarmøta.

 

 

1.3  Bruk   læremiddel og metodar
 • Bruke ulik læringsarena og digitale og trykte læremiddel i arbeidet med differensiert og tilpassa opplæring
 • Auke bevisstgjeringa til elevane ved aktivt å nytte arbeidsplanar /periodeplanar i Fronter Dette skal vere tema i basisgruppemøte  og arbeidsutval AU (avd. Herøy), for å oppnå kontinuerlig evaluering.

 

1.4  Klasseleiing
 • Fokusere på læring og samkøyrde tydelege lærarar.
 • Klasseleiing skal vere tema i samarbeidstida og særleg i klasselærarmøta.
 • Skulevandring: Vi held fram  med leiarane som aktive medspelarar i undervisninga..

 

Styringsområde 2: Inkludering og medverknad
  Tiltak og gjennomføring   (korleis)
2.1 Det psykososiale   læringsmiljøet
 • Fokus på § 9a ved skulestart, og vidareføring på basisgruppemøta gjennom heile året
 • Fokus på elevmedverknad ved skulestart (samarbeidstid, fellessamling for elevar og på basisgruppemøte).
 • Gode  strukturar  på basisgruppemøta og klasselærarmøta. Det skal skrivast referat frå klasselærarmøta.
 • Det psykososiale læringsmiljøet må vere kontinuerlig tema på basisgruppemøte, fellesmøte og elevråd, AU (Herøy)
 • Følgje skulen sin plan mot mobbing og rus. Presentere denne ved skulestart for elevråd og i klassene
 • HMS – bok for elevane: denne må arbeidast med i elevråd og i basisgruppemøta

 

2.2  Elev, lærling og lærekandidaten sin   medverknad i planlegging, vurdering og gjennomføring
 •   Fokus på elevmedverknad i   planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa
2.3 Elevdemokrati
 •   Fokus på elevrådsarbeid, særlig i starten på skuleåret

 

 •   Kontaktlæraren hjelper   tillitseleven med å vidareføre arbeidet frå elevrådet til basisgruppa

 

Styringsområde 3: Gjennomføring og samanheng i den   13-årige grunnopplæringa
  Tiltak og gjennomføring   (korleis)
3.1  Gjennomføring
 • Fokus på samarbeid om rådgiving. Mål: Rett og realistisk rådgiving med fokus på gjennomføring. Samarbeid med ungdomsskulen, foreldre og PPT.
 • Fokus på rådgivingstenesta. Betre rådgiving og kvalitetssikring i søkjeprosessen i overgangen til VG2 -  VG3 – læreplass.
 • Fortsette samarbeidsprosjektet med NAV: Miljøterapeutar i skulen. Fokus: Gjennomføring.
 • Lærarane må ha utgangspunkt i eleven sin ståstad  ved inngangen til Vgs, som grunnlag for vidare opplæring.

 

3.2 Ungdom som står   i fare for å slutte i opplæringa
 • Tett oppfølging av ungdommen, eventuelt samarbeid med heimen.
 • Avklaringssamtale
 • Oppfølgingsplan ved avbrot / samarbeid med OT

 

Kvalitetsområde 4: Leiing og kompetanseutvikling
  Tiltak og gjennomføring   (korleis)
4.2   Kompetanseutvikling
 • Følgje opp kompetansebehov hos dei tilsette i høve til skulen sine satsingsområde og behov.
 •  Arbeide med å utvikle delingskulturen ved skulen i dialog med dei tilsette sine behov og ønskje
 • Utvikle samarbeid mellom tilsette og leiarane bl.a. med “klassevandring”
 • Satse på klasseleiing
 • Vidareutvikle klasselærarmøta.
 • Halde fram med skulering i Ny GIV og Fyr
 • Utvikle arbeidet med vurdering av skuleresultat frå PULS-databasen som ein del av den skulebaserte vurderinga. Arbeide aktivt for å involvere personalet i evalueringsprosessen av skuleåret.